Zapraszamy: Pon - Sob 11:00 - 19:00, Niedziela i święta 12:00 - 19:00

+48 531 892 180

nysa(at)studio-kids.pl

REGULAMIN

STUDIO KIDS

STUDIO KIDS jest miejscem zabawy Państwa Dzieci. Nasz Regulamin powstał, żeby zapewnić Państwa Dzieciom bezpieczną i beztroską zabawę. Dlatego prosimy o zapoznanie się z nim i jego przestrzeganie.

REGULAMIN STUDIO KIDS

§1 Postanowienia ogólne

1. STUDIO KIDS znajduje się w Nysie przy ul. Grodkowskiej 46.

2. STUDIO KIDS oferuje i organizuje:
a) salę zabaw – niżej zwane „STUDIO KIDS”
b) przyjęcia urodzinowe, bale oraz inne imprezy okolicznościowe dla dzieci zgodnie z ofertą.

c) kręgle dla dzieci oraz dorosłych (osobny regulamin Kręgielni dostępny w zakładce ‚Bowling’ lub na miejscu w STUDIO KIDS)

3. Osoby będące Klientami STUDIO KIDS zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Cennikiem przed wejściem na teren STUDIO KIDS.

4. Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących Regulaminu i zasad korzystania ze STUDIO KIDS oraz poszczególnych urządzeń.

5. STUDIO KIDS czynne jest siedem dni w tygodniu w godzinach otwarcia STUDIO KIDS, za wyjątkiem godzin odbywania się imprez okolicznościowych organizowanych przez Organizatora. Wyjątek stanowią również święta, tj. 1 stycznia, 6 stycznia, Wielkanoc, 1 maja, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 24-26 grudnia, 31 grudnia.

6. Na wejście do STUDIO KIDS nie są przyjmowane zapisy. Wyjątek stanowią imprezy okolicznościowe organizowane przez Organizatora, które wiążą się z zapisami oraz wcześniejszym wykupieniem biletu wstępu.

§2 Wyjaśnienie pojęć


1. Organizator, obsługa – oznacza WERTINI oraz personel przez niego zatrudniony w STUDIO KIDS.
2. Klient – dziecko oraz prawny i dorosły opiekun dziecka lub osoba reprezentująca prawnego opiekuna i działająca w jego imieniu, sprawująca opiekę nad dzieckiem, osoba zamawiająca usługę świadczoną przez Organizatora. Klient jest jednocześnie Uczestnikiem.

STREFA ZABAWY

§1 Zasady uczestnictwa w STREFIE ZABAWY, tj. STUDIO KIDS


1. STUDIO KIDS przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 12 miesięcy (lub młodsze chodzące / zdolne do samodzielnej zabawy) do 13 roku życia.

2. Ze STUDIO KIDS mogą korzystać tylko dzieci z biletem wstępu w postaci zegarka/karty elektronicznej (wyjątek stanowią dzieci kilkumiesięczne, jeszcze niechodzące, które są przy okazji z rodzeństwem).
3. Dzieci do 3 roku życia wchodzą na teren Strefy Zabawy z dorosłym opiekunem i w trakcie zabawy pozostają pod jego stałą opieką.
4. Dzieci powyżej 3 roku życia mogą pozostać na terenie Strefy Zabawy same, z tym, że opiekun powinien znajdować się na terenie STUDIO KIDS.
5. Jeśli opiekun chce pozostawić dziecko (powyżej 5 roku życia) pod opieką indywidualną obsługi STUDIO KIDS, zgłasza obsłudze takie życzenie i wypełnia stosowny formularz. W tym momencie odpowiedzialność za dziecko przejmuje Organizator. Dzieci nie mogą być pozostawiane same w STUDIO KIDS dłużej niż 2 godziny. Organizator ma prawo odmówić opieki indywidualnej nad dzieckiem, po podaniu konkretnego powodu.

6. Za Strefę Zabawy uznaje się konstrukcję zabawową oraz wszelkiego rodzaju atrakcje dodatkowe stanowiące integralną całość, tj. STUDIO KIDS.

7. Instrukcje korzystania z poszczególnych urządzeń i atrakcji mogą wprowadzać ograniczenia wieku, ilości osób, wzrostu lub ciężaru, w korzystaniu z poszczególnych urządzeń lub atrakcji.

8. Na terenie STUDIO KIDS znajdują się również atrakcje dodatkowo płatne, których użytkowanie wiąże się z uiszczeniem dodatkowej opłaty. Opłatę tę uiścić może sam Klient lub poprosić obsługę STUDIO KIDS o wydanie odpowiedniej kwoty pieniężnej, która nabita zostanie na zegarek/kartę elektroniczną i doliczona do kwoty całościowej.

9. Strefa Malucha przeznaczona jest do zabawy dla dzieci do 3-ego roku życia.

§2 Grupy zorganizowane

1. Za grupę zorganizowaną uważa się grupę dzieci będących uczestnikami przedszkola, szkoły podstawowej, koloni, półkolonii, ferii bądź innej formy zorganizowane ustalonej z Organizatorem.

2. Grupa zorganizowana powinna liczyć min. 10 osób. i znajdować się pod opieką minimum dwóch dorosłych opiekunów.

3. Na każdą kolejną rozpoczętą dziesiątkę dzieci musi przypadać co najmniej jeden dorosły opiekun.

4. Organizator grupy jest zobowiązany do zapewnienia opiekunów w ilości stosownej do ilości i wieku dzieci, z zastrzeżeniem spełnienia minimalnych wymagań Organizatora określonych w niniejszym paragrafie.

5. Płatność za grupy zorganizowane następuję zgodnie z cennikiem ‚Wejść grupowych’.

§3 Bezpieczeństwo zabawy

1. Na teren STUDIO KIDS nie wolno wnosić przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu podczas zabawy (zegarki, biżuteria, łańcuszki, pierścionki, paski z ostrymi klamrami, okulary, kolczyki, klucze, ubrania z długimi sznurkami (np. przy kapturach) lub same sznurki, długopisy, itp.), a przed rozpoczęciem zabawy należy opróżnić kieszenie oraz pozbyć się wszelkich rzeczy znajdujących się w jamie ustnej, tj. gumy do żucia, twardych cukierków i innych. Opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko wchodząc do STUDIO KIDS nie miało niebezpiecznych przedmiotów.
2. W przypadku dzieci noszących okulary zaleca się ich ściągnięcia ze względów bezpieczeństwa. W sytuacji kiedy jest to niemożliwe pełną odpowiedzialnośc za bezpieczeństwo dziecka oraz osób trzecich, za szkody na mieniu lub osobie ponosi prawny opiekun dziecka.

3. Należy zabezpieczyć przedmioty mogące ulec zniszczeniu np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. Organizator nie odpowiada za zniszczenie bądź zgubienie przedmiotów należących do Klienta.

4. Z urządzeń znajdujących się w STUDIO KIDS można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
W konstrukcji zabawowej nie wolno:

 • zeskakiwać ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami,

 • wchodzić do góry po zjeżdżalni, zjeżdżać głową w dół, zeskakiwać ze zjeżdżalni,

 • wspinać się po wewnętrznych i zewnętrznych ściankach nieprzeznaczonych do tego celu, jak i na siatkę zabezpieczającą

 • niszczyć elementów konstrukcji,

 • niszczyć wystroju wnętrza lub zabawek,

 • popychać innych uczestników zabawy,

 • wynosić piłek z basenu,

 • wnosić pozostałych zabawek stanowiących wyposażenie STUDIO KIDS do konstrukcji,

 • spożywać słodyczy, jedzenia oraz pić podczas zabawy – groźba zadławienia,

 • podejmować zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica/opiekuna,

 • korzystać z urządzeń i wyposażenia STUDIO KIDS w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem,

 • należy zachować bezpieczny odstęp między zjeżdżającymi na zjeżdżalni,

 • zabrania się wchodzenia do dużego basenu z piłeczkami dzieci, które noszą pampersy.

5. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w STUDIO KIDS osób będących nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych lub bakteryjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu dzieciom oraz ich rodzicom / opiekunom z widocznymi objawami przeziębienia, grypy czy chorób zakaźnych. Rodzic / opiekun ma obowiązek poinformowania personelu STUDIO KIDS o schorzeniach czy niepełnej sprawności dziecka (np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu).
6. W wyjątkowych przypadkach, gdy dziecko sprawia problemy wychowawcze i stanowi zagrożenie dla innych dzieci obsługa STUDIO KIDS może odmówić przyjęcia dziecka lub odsunąć je od zabawy. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń (dotyczących bezpieczeństwa zabawy, spraw organizacyjnych lub podobnych) obsługi na terenie STUDIO KIDS.

7. Rodzice / opiekunowie mogą przebywać na terenie STUDIO KIDS wraz z dziećmi.

8. WERTINI oraz obsługa STUDIO KIDS nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu oraz za szkody wyrządzane przez dzieci.

9. Właściciel oraz obsługa STUDIO KIDS nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy powstałe w związku z niewłaściwym używaniem wszystkich atrakcji dostępnych w STUDIO KIDS.

§4 Sprawy porządkowe


1. Osoby korzystające ze STUDIO KIDS, zarówno dzieci jak i ich rodzice/opiekunowie bez względu na porę roku, wchodzą na teren zabawy w skarpetkach, rajstopach, kapciach, obuwiu zmiennym lub obuwiu ochronnym, ale nie na bosaka. Wyjątek stanowią damskie buty na obcasie, na które zabrania się umieszczenia obuwia ochronnego.
2. Odzież wierzchnią oraz obuwie należy pozostawić w szatni. W szatni nie wolno zostawiać innych rzeczy niż odzież i obuwie, a w szczególności przedmiotów wartościowych. Organizator oraz personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie STUDIO KIDS. Na miejscu udostępniona jest szafka ubraniowa na kluczyk; o kluczyk należy poprosić obsługę STUDIO KIDS.
3. Na Strefę Zabawy obowiązuje zakaz wjazdu wózkami. Prosimy o ich pozostawienie w miejscu wyznaczonym przez personel STUDIO KIDS.

4. Ze względów zachowania maksymalnej czystości, na teren konstrukcji zabawowej nie wolno wnosić jedzenia i picia. Dziecko można nakarmić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli przy stoliku.

4. Na terenie STUDIO KIDS obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (w tym również elektronicznych) i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, a także wprowadzania zwierząt. Właściciel oraz personel zastrzega sobie prawo do wyproszenia ze STUDIO KIDS osób pozostających pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.

§5 Płatności

1. Korzystanie ze STUDIO KIDS jest odpłatne. Zasady płatności określa aktualny Cennik STUDIO KIDS, który jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej oraz w STUDIO KIDS.

2. Po wejściu na teren STUDIO KIDS i pozostawieniu odzieży wierzchniej oraz obuwia w szatni, należy zgłosić się do obsługi STUDIO KIDS zlokalizowanej za ladą wejściową. Wejście na teren STUDIO KIDS następuje przez bramkę wejściową. Należy podać imię dziecka oraz odebrać zegarek/kartę elektroniczną w celu rejestracji godziny.

3. Biletem domyślnym jest bilet normalny (12 zł/60 min lub 15 zł/60 min). W przypadku chęci skorzystania z biletu promocyjnego tj. Karnet, Bilet 3w1, Nagroda główna, Bilet VIP lub inny bilet promocyjny należy zgłosić go w momencie wejścia, czyli przy podawaniu imienia dziecka, w innym razie bilet nie zostanie uznany.

4. Niezgłoszenie personelowi (przed rozpoczęciem zabawy) pobytu dziecka w STUDIO KIDS skutkuje naliczeniem maksymalnej opłaty tzn. bilet bez limitu czasowego.

5. Opłaty za pobyt w STUDIO KIDS są naliczane wg czasu zabawy mierzonego przez zegarek/kartę elektroniczną zgodnie z obowiązującym cennikiem.

6. Rozliczenie następuje w momencie wyjścia ze STUDIO KIDS.
7. Płatności należy dokonać gotówką lub kartą płatniczą.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku.

9. Zgubienie zegarka/karty elektronicznej skutkuje karą w wysokości 30 zł.

10. Zgubienie kluczyka do szafki ubraniowej skutkuje karą w wysokości 15 zł.

PRZEPISY KOŃCOWE

§1 Ogólne zasady bezpieczeństwa oraz sprawy porządkowe


1. Obsługa STUDIO KIDS jest odpowiednio przeszkolona i uwrażliwiona na sprawę bezpieczeństwa dzieci.
2. Teren STUDIO KIDS jest objęty monitoringiem. Monitoring nie będzie naruszał dóbr osobistych Klientów. Stanowi on nieodzowną część elementów bezpieczeństwa. Wchodząc na teren STUDIO KIDS Klienci wyrażają zgodę na zapis wizerunku Klientów i osób znajdujących się pod ich opieką.

3. STUDIO KIDS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu STUDIO KIDS wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej, itp.

4. Prowadzący STUDIO KIDS zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia STUDIO KIDS. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

§2 Odpowiedzialność


1. Organizator posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.
2. Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez dziecko niepozostające pod opieką obsługi STUDIO KIDS odpowiada prawny opiekun dziecka.

3. W przypadku zdarzeń losowych, uszczerbku na zdrowie lub mieniu należy niezwłocznie zgłosić taką informację obsłudze STUDIO KIDS. Wszelkie roszczenia zgłoszone po opuszczeniu STUDIO KIDS uznane zostaną za niepowstałe w STUDIO KIDS.
4. Uczestnictwo w zajęciach/ warsztatach/ imprezach może spowodować zniszczenie lub zabrudzenie odzieży. Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności.

§3 Dane osobowe i wizerunek


1. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 ustawy o ochronie danych osobowych RODO informuje się, że dane Klientów będą przetwarzane przez Organizatora, który jest Administratorem Danych. 

2. Chęć skorzystania z usług STUDIO KIDS wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta oraz zgłaszanego dziecka, będącego uczestnikiem zabawy. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018.

4. Podczas zabawy dzieci i opiekunowie mogą być fotografowani, a zdjęcia mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej lub na innych mediach społecznościowych STUDIO KIDS bez jakichkolwiek roszczeń ze strony osób fotografowanych lub ich bliskich.

§4 Jakość usług


1. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia w stosunku do prawidłowości lub jakości świadczonych usług Klient powinien zgłaszać Organizatorowi na piśmie.
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać opis przedmiotu uwag lub zastrzeżeń, żądanie Klienta oraz termin wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia. Wszelkie roszczenia zgłoszone po opuszczeniu STUDIO KIDS uznane zostaną za niepowstałe w STUDIO KIDS.
3. Organizator rozpatruje zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania oraz informuje Klienta na piśmie o sposobie rozwiązania zgłoszonego problemu.

§5 Postanowienia inne


1. Wszelkie spory związane ze świadczonymi przez Organizatora usługami strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd Właściwy dla siedziby Organizatora (Nysa).
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Skorzystanie z usług STUDIO KIDS oznacza potwierdzenie zapoznania się i akceptację niniejszego regulaminu.

Wspaniałej, zwariowanej i niesamowicie fantastycznej zabawy :)