Zapraszamy: Pon - Sob 11:00 - 19:00, Niedziela i święta 12:00 - 19:00

+48 531 892 180

nysa(at)studio-kids.pl

Regulamin URODZIN

REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN DLA DZIECI

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizacja urodzin jest możliwa w każdym dowolnym terminie, wolnym od prowadzonych przez STUDIO KIDS zajęć i imprez, po wcześniejszej rezerwacji.
2. Urodziny organizowane są we wcześniej ustalonych przedziałach godzinowych.
3. Liczba osób dorosłych na przyjęciu urodzinowym nie może przekraczać liczby gości urodzinowych tj. dzieci. W przypadku przekroczenia następuje płatność za osoby dorosłe tak jak za gości urodzinowych.
4. Opiekę nad uczestnikami przyjęcia urodzinowego sprawuje rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta. Ponosi on tym samym pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu lub na osobie wyrządzone przez gości urodzinowych.
5. Konsumpcja dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejsca, tj. w Loży Urodzinowej.
6. Za dostarczenie przekąsek, napoi i tortu urodzinowego dla gości urodzinowych odpowiedzialny jest organizator, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich konsumpcję w wyznaczonym do tego celu miejscu, o czym stanowi podpunkt nr 5.
7. Podczas jednego przyjęcia urodzinowego maksymalnie świętować może dwóch solenizantów. Z zastrzeżeniem, że w przypadku drugiego solenizanta następuje dodatkowa płatność w kwocie 49 zł.
8. W ramach organizowanego przyjęcia urodzinowego STUDIO KIDS pozostaje dostępne dla klientów indywidualnych. Co wiąże się z brakiem możliwości rezerwacji sali na wyłączność przyjęcia urodzinowego w godzinach otwarcia STUDIO KIDS.

9. Zakaz przeprowadzania atrakcji i animacji np. malowanie twarzy, skręcanie balonów, tatuaże brokatowe, piniata i inne we własnym zakresie przez Organizatorów / Rodziców / Opiekunów dzieci.

§ 2 Czas trwania przyjęcia urodzinowego

1. Przyjęcie urodzinowe trwa 2 godziny zegarowe. W szczególnych przypadkach Organizator może zezwolić na przedłużenie przyjęcia urodzinowego, jeśli nie wpłynie to niekorzystnie na organizację kolejnego przyjęcia urodzinowego odbywającego się w tym samym dniu. Wydłużenie czasu trwania przyjęcia urodzinowego jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu owej kwestii z Organizatorem. Wiąże się to również z dodatkową opłatą zgodną z cennikiem urodzinowym.

2. Organizatorzy oraz solenizant mogą bezpłatnie spędzić czas na zabawie w STUDIO KIDS maksymalnie 15 minut przed rozpoczęciem przyjęcia urodzinowego; jest to tzw. czas oczekiwania na gości, oraz maksymalnie 10 minut po jego zakończeniu, tzw. czas na pożegnanie gości. W przeciwnym razie za wcześniejsze przybycie tj. więcej niż 15 min przed planowaną godziną rozpoczęcia przyjęcia urodzinowego oraz pozostanie na sali dłużej niż 10 min od godziny zakończenia przyjęcia urodzinowego naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem urodzinowym.

§ 3 Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego

1. Rezerwacja terminu na przyjęcie urodzinowe może zostać dokonana osobiście lub telefonicznie pod nr tel.+48 531 892 180. Podczas wstępnej rezerwacji należy podać: termin oraz godziny odbywania się przyjęcia urodzinowego, imię i nazwisko organizatora oraz numer telefonu do kontaktu.

2. Warunkiem dokonania pełnej rezerwacji ustalonego wcześniej terminu na przyjęcie urodzinowe jest opłata Strefy Urodzinowej w wysokości 79 zł, płatnej gotówką / kartą płatniczą w STUDIO KIDS, bądź przelewem na rachunek bankowy. Opłacenie Strefy Urodzinowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego. Podpisana umowa jest integralną częścią Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego. Opłata Strefy Urodzinowej nie podlega zwrotowi.

§ 4 Uczestnicy przyjęcia urodzinowego

1. Za gości urodzinowych uważane są dzieci od 12 miesięcy (lub młodsze zdolne do samodzielnej zabawy) do 13 roku życia.
2. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia przyjęcia urodzinowego należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed terminem przyjęcia urodzinowego. Liczbę gości urodzinowych należy zgłosić najpóźniej 1 dzień przed planowaną datą przyjęcia. W przypadku braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych przyjęcie przygotowane jest zgodnie z liczbą osób podaną w umowie Przyjęcia Urodzinowego.
3. Klient zobowiązany jest do dostarczenia listy gości urodzinowych najpóźniej w dniu odbywania się przyjęcia urodzinowego.
4. W przypadku zwiększenia liczby gości urodzinowych Klient, który jest organizatorem przyjęcia, dokonuje dodatkowej opłaty za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem urodzinowym.

§5. Płatności

1. Rozliczenie przyjęcia urodzinowego następuje na postawie umowy Przyjęcia Urodzinowego, czyli ilości gości urodzinowych, strefy urodzinowej oraz wybranych wcześniej atrakcji. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony wcześniej zadatek, Klient reguluje po zakończeniu przyjęcia urodzinowego.

2. Płatności za przyjęcie urodzinowe dokonuje się gotówką /kartą płatniczą w punkcie obsługi klienta STUDIO KIDS.
3. Płatność jest pobierana za gości urodzinowych, tj. dzieci. Natomiast za osoby dorosłe płatność nie jest pobierana. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, w której liczba osób dorosłych przekracza liczbę gości urodzinowych, tj. dzieci. Wówczas za osoby dorosłe następuje płatność tak jak za gości urodzinowych.
4. Płatność za gości urodzinowych tj. dzieci jest pobierana na podstawie zgłoszonej, najpóźniej dzień wcześniej, liczby dzieci mających wziąć udział w przyjęciu urodzinowym.

§ 6 Odpowiedzialność stron

1. Organizator zapewnia personel posiadający odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do realizacji zamówienia.

2. Organizator udostępnia przestrzeń swobodnej zabawy oraz strefę urodzinową dla gości przyjęcia.

3. Podczas przyjęcia urodzinowego dzieci pozostają pod stałą opieką Klienta organizującego przyjęcie urodzinowe, który jest odpowiedzialny za gości zaproszonych.

§ 7 Odwołanie, rezygnacja z przyjęcia urodzinowego

1. W przypadku odwołania / rezygnacji z przyjęcia urodzinowego Organizator nie dokonuje zwrotu wpłaconego wcześniej zadatku za Strefę Urodzinową w kwocie 79 zł.
2. Za zgodą Organizatora i Klienta, w przypadkach losowych, strony mogą zmienić termin przyjęcia urodzinowego. Jeśli przesunięcie terminu nastąpi minimum dwa tygodnie przed datą odbywania się przyjęcia urodzinowego odbywa się to bez dodatkowych kosztów dla Klienta i Organizatora. W przeciwnym razie, tj. kiedy Organizator zostanie poinformowany o przesunięciu przyjęcia urodzinowego później niż dwa tygodnie przed datą odbywania się, Klient jest zobowiązany do ponownego opłacenia Strefy Urodzinowej. Klient ma możliwość przesunięcia terminu przyjęcia urodzinowego tylko jeden raz. 
3. W przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego z przyczyn zawinionych przez Organizatora, Organizator zwraca Klientowi pełną kwotę wpłaconej wcześniej Strefy Urodzinowej.
4. Wykonanie czynności określonej w ust. 3 wyczerpuje roszczenia Klienta na wypadek odwołania przyjęcia urodzinowego przez Organizatora.

§ 8 Dane osobowe i wizerunek

1. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 ustawy o ochronie danych osobowych RODO informuje się, że dane Klientów będą przetwarzane przez Organizatora, który jest Administratorem Danych.

2. Chęć skorzystania z usług STUDIO KIDS wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Klienta, solenizanta oraz gości urodzinowych. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018.

4. Podczas zabawy dzieci i opiekunowie mogą być fotografowani, a zdjęcia mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej lub na innych mediach społecznościowych STUDIO KIDS bez jakichkolwiek roszczeń ze strony osób fotografowanych lub ich bliskich.
Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować STUDIO KIDS o swojej decyzji na piśmie. STUDIO KIDS niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu usunie zdjęcie lub nagranie.

§ 9 Siła wyższa

1. Organizator i Klient nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych w umowie Przyjęcia Urodzinowego, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem o charakterze siły wyższej, takim jak: brak dostawy energii elektrycznej, działanie jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch, powódź lub pandemia COVID-2019.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.
2. Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego regulaminu odpowiada (w wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta.

3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy Przyjęcia Urodzinowego.
4. Uczestników zabawy i wszystkich gości urodzinowych obowiązuje regulamin przyjęcia urodzinowego oraz regulamin STUDIO KIDS.
5. Klienta, który organizuje przyjęcie urodzinowe obowiązuje cennik aktualny w dniu podpisywania Umowy Przyjęcia Urodzinowego.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć usług w ramach umów już zawartych i nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

 

Upragnionego, wymarzonego i mega szczęśliwego PRZYJĘCIA URODZINOWEGO :)

Wykonanie: JJ