Zapraszamy: Pon - Sob 11:00 - 19:00, Niedziela i święta 12:00 - 19:00

+48 531 892 180

nysa(at)studio-kids.pl

Regulamin BOWLING

Regulamin BOWLING in STUDIO KIDS „Roll&Fun”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Kręgielnia jest integralną częścią STUDIO KIDS znajdującego się w Nysie na ul. Grodkowskiej 46.
 2.  Kręgielnia jest czynna i dostępna dla Klientów w godzinach otwarcia STUDIO KIDS.
 3. Osoby chcące przebywać na terenie Kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z Regulaminem Kręgielni przed wejściem na jej teren.
 4. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych przez Kręgielnię zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem w kasie STUDIO KIDS.
 5. Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w Kręgielni, przed skorzystaniem z nich oraz do przestrzegania regulaminu i instrukcji.
 6. Każdy korzystający z Kręgielni przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 7. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, nie respektujące przepisów regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi Kręgielni mogą być usunięte z terenu obiektu.
 8. Na terenie Kręgielni obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów. Zabrania się również wnoszenia na tor jedzenia oraz picia.
 9. Teren Kręgielni jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. STUDIO KIDS gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

 

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA Z KRĘGIELNI

 1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez obsługę Kręgielni.
 2. Gra odbywa się w następującym systemie:
  – jeden tor wynajęty na czas 20 / 30 / 40 / 60 min lub więcej
  – na jednym torze grać może max. 10 osób
 3. Z Kręgielni mogą korzystać wszyscy Klienci STUDIO KIDS. W przypadku dzieci korzystających z Kręgielni jej użytkowanie może odbywać się tylko i wyłącznie pod opieką rodziców, innych prawnych opiekunów lub osoby pełnoletniej na jej odpowiedzialność.
 4. Gracze zobowiązani są do korzystania ze skarpetek antypoślizgowych lub z przyniesionych z sobą czystych butów sportowych z podeszwą antypoślizgową w kolorze białym.
 5. Przy zakupie toru na godzinę lub na 20 min, czas gry naliczany jest od momentu wpisania do systemu imion zawodników. Tor zostaje automatycznie wyłączony po upływie opłaconego czasu gry.
 6. Przed rozpoczęciem rzutu kulą należy upewnić się czy maszyna prawidłowo ustawiła kręgle oraz czy świeci się zielone światło. W innym przypadku grozi to uszkodzeniem kręgli.
 7. Rzucanie kuli w nieprzygotowany tor lub prowadzenie gry przy wyłączonym torze, skutkuje karą umowną w wysokości 50zł.
 8. W strefie rozbiegu może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz, pozostali gracze powinni pozostać poza rozbiegiem.
 9. Kulę należy wypuścić tak, aby spadła za linię rozpoczynającą tor tj. linię faulu.
 10. Przekroczenie linii faulu może grozić upadkiem (tor pokryty jest preparatem natłuszczającym).
 11. Kule przeznaczone do gry w bowling, powinny znajdować się na podajnikach. Jedynie użytkownik aktualnie przygotowujący się do rzutu może trzymać kulę w rękach.
 12. Kule o wadze do 7lbs są przeznaczone dla dzieci, dorośli mogą korzystać z kul od wagi 8lbs. Za korzystanie przez dzieci z kul o większej wadze niż przewidziana w regulaminie odpowiedzialność ponosi rodzic lub prawny opiekun.
 13. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni, wieku i możliwości fizycznych.
 14. W przypadku nie dostosowania się do pkt. 12. STUDIO KIDS nie ponosi odpowiedzialności za powstałe obrażenia w wyniku niezastosowania się.
 15. Rzut następuje tylko jedna kulą. Rzucanie dwóch lub więcej kul w jednym rzucie jest zabronione.
 16. Dzieci korzystające z Kręgielni mogą rzucać kulą jedną lub dwoma rękoma bądź skorzystać ze specjalnej platformy.
 17. W przypadku awarii maszyny, złego ustawienia kręgli, utknięcia kuli w rynnie lub złego naliczania punktów należy wezwać obsługę Kręgielni. Zabrania się wchodzenia na tor w celu samodzielnego usunięcia usterek.
 18. Po zakończeniu gry należy opuścić stolik przy torze.
 19. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:

– wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,

– wchodzenia na elementy konstrukcyjne,

– dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,

– wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,

– wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

– spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,

– niszczenia wyposażenia, urządzeń i sprzętu,

– nieobyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.

 1. Grupy zorganizowane złożone z dzieci muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 10 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie Kręgielni.
 2. Opiekun grupy po wejściu na teren Kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń Kręgielni.
 3. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie kręgielni tych osób STUDIO KIDS nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Kręgielni.
 5. Noszenie podczas gry okularów i szkieł kontaktowych, biżuterii na dłoniach jest niebezpieczne i odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 6. W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów. Taką usterkę należy niezwłocznie zgłosić obsłudze STUDIO KIDS. Obsługa dołoży wszelkich starań, aby usunąć awarię w jak najkrótszym czasie.
 7. Zabrania się wnoszenia na teren Kręgielni własnego sprzętu (np. kule).
 8. STUDIO KIDS zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.

§ 3 REZERWACJE TORÓW BOWLINGOWYCH

 1. Rezerwacje na gry w kręgle mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście w STUDIO KIDS po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.
 2. Rezerwacje rozpoczynają się w dowolnych godzinach. Ostatnią pełną godziną możliwą do rozpoczęcia gry jest godzina 18.00. Zakup biletu po godzinie 18.00 może wiązać się z niepełnym wykorzystaniem czasu gry, gdyż STUDIO KIDS czynne jest do godziny 19.00. Za niepełne wykorzystanie czasu gry nie są zwracane wartości pieniężne.
 3. Rezerwacje przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin) lub jednorazowe 20 min/40 min.
 4. W przypadku rezerwacji toru do gry w kręgle należy zgłosić się na 5 min przed rozpoczęciem gry. Po upływie 10 min od ustalonego czasu rezerwacja zostanie anulowana.
 5. STUDIO KIDS nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych Kręgielni.§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia kręgielni obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 2. STUDIO KIDS nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie Kręgielni przedmioty oraz rzeczy wartościowe.
 3. STUDIO KIDS nie odpowiada za wypadki i kontuzje spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu Kręgielni, instrukcji oraz poleceń upoważnionej obsługi.
 4. Reklamacje uwzględnia się wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego.
 5. Zakupienie biletu na Kręgielnie oznacza jednoznaczne zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

Do dzieła! Grajcie i bawcie się fantastycznie :)

Wykonanie: JJ