KONKURS dla grup zorganizowanych

KONKURS dla grup zorganizowanych

🚀 Przeżyjcie niezapomniane chwile w największej sali zabaw! Weźcie udział w naszym konkursie i wygrajcie WYCIECZKĘ marzeń dla swojej grupy przedszkolnej lub szkolnej 🤩🎉🎈
#KONKURS „NAJLEPSZE DZIECIAKI” 🚀🥇🎉
✅ Pokażcie jak fajną grupą jesteście – a my zaprosimy Was na 2 godzinną EXTRA zabawę do STUDIO KIDS!
👉 Co należy zrobić?�
1️⃣ Nagrajcie krótki filmik o swojej grupie lub klasie.
2️⃣ Zamieście film na Instagramie, TikToku lub Facebooku pod hasztagiem #studiokidsjestcool i #studiokidsnysa oraz oznaczcie konto @studiokidsnysa, abyśmy mogli Was zobaczyć! Po publikacji wyślijcie maila z Waszym zgłoszeniem na nysa@studio-kids.pl. Czas na zamieszczenie filmu jest do 08 października 2023 r.�
⭐️ Po tym terminie Ekipa DRIMSÓW wybierze najfajniejszy film i zaprosi Waszą grupę na EXTRA przygodę w STUDIO KIDS do wykorzystania od poniedziałku do piątku do 30.11.2023 r. Szczegóły w regulaminie konkursu na www.studio-KIDS.pl.
⭐️ Grupa może liczyć maksymalnie 30 dzieci, dojazd we własnym zakresie, nagroda nie podlega zamianie, w tym na równowartość pieniężną.
🍀 Powodzenia! Uwolnijcie swoją kreatywność 🤩

Regulamin KONKURSU

KONKURS dla grup zorganizowanych „Najlepsze Dzieciaki”

Regulamin konkursu przeprowadzanego na stronie (fanpage) STUDIO KIDS Nysa w serwisie Facebook, Instagram oraz TikTok „Najlepsze Dzieciaki”.

1. Organizatorem Konkursu „Najlepsze Dzieciaki” na stronie STUDIO KIDS W Nysie w serwisie Facebook pod linkiem www.facebook.com/STUDIOKIDSNysa, w serwisie Instagram pod linkiem www.instagram.com/studiokidsnysa/ oraz w serwisie TikTok pod linkiem www.tiktok.com/@studio_kids_nysa („fanpage STUDIO KIDS”) jest właściciel STUDIO KIDS w Nysie oraz administrator fanpag’y STUDIO KIDS – Sibayla Sp. Z o.o., z siedzibą w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Grodkowska 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Opole, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS: 0000980958, NIP: 753 246 52 52, REGON: 522509410, e-mail: nysa@studio-kids.pl, +48 531 892 180. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, Instagram, TikTok ani z nimi związany.

2. Konkurs odbywa się za pośrednictwem publicznych fanpage’y STUDIO KIDS i trwa od dnia 20 września 2023 do 08 października 2023 r. do godziny 23:59. Ogłoszenie nagrodzonych prac [twórczości Uczestnika/ów Konkursu], zgodnie z zasadami Konkursu, nastąpi do dnia 12 października 2023 r. do godz. 15.00 na fanpage’ach STUDIO KIDS – Facebook, Instagram oraz TikTok pod postem konkursowym. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu.

3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook, Instagram lub TikTok i korzystająca z niego zgodnie z jego zasadami i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Uczestnikiem Konkursu nie może być Organizator ani jego pracownicy. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

4. Przedmiotem Konkursu jest nagranie krótkiego filmiku o swojej „grupie lub klasie”, ukazującego jak fajną grupa lub klasą jesteście, jakie macie wzajemne relacje, co lubicie razem robić lub dlaczego chcecie odwiedzić STUDIO KIDS oraz umieszczenie go na swoim profilu w social mediach – Facebook, Instagram lub TikTok oraz oznaczenie go hasztagiem #studiokidsjestcool i #studiokidsnysa oraz oznaczając @studiokidsnysa. Po opublikowaniu filmiku należy potwierdzić zgłoszenie konkursowe wysyłając wiadomość na nysa@studio-kids.pl. Filmik nie może zawierać szkodliwego oprogramowania ani bezprawnej treści, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich, ani ich dóbr osobistych, a także jej treść nie może stanowić praw osób trzecich, z uwzględnieniem kolejnego zdania. Jeżeli forma filmiku wymaga uzyskania zgody osoby trzeciej (np. zgoda na wykorzystanie wizerunku, imienia i nazwiska) – Uczestnik zgłaszający grupę lub klasę gwarantuje posiadanie takiej zgody, a w przypadku nagrodzenia wskazanej grupy lub klasy jej przekazanie STUDIO KIDS Nysa. Wyłoniona zostanie 1 (słownie: jedna) grupa lub klasa wraz z wychowawcą wskazana w filmiku pod hasztagiem #studiokidsjestcool i #studiokidsnysa oraz oznaczając @studiokidsnysa poprzez ocenę merytorycznych argumentów wskazanych w filmiku związanych z daną klasą – wedle oceny pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, wizualnego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki – spośród filmików dokonanych przez Uczestników Konkursu.

5. Organizator ustanawia następującą nagrodę: Dwugodzinna zabawa w STUDIO KIDS w Nysie dla grupy lub klasy. Nagroda nie zawiera organizacji oraz poniesienia kosztów dojazdu do Nysy na ul. Grodkowską 46, gdzie mieści się STUDIO KIDS.

Organizator zastrzega również, że:

  1. maksymalna ilość uczestników wycieczki to 30 uczniów + 3 opiekunów,
  2. konieczna jest wcześniejsza rezerwacja wycieczki pod tel. 531 892 180, której musi dokonać opiekun grupy,
  3. Wycieczkę można zrealizować od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, sobót i niedziel do 30.11.2023 r.
  4. Nagroda nie podlega zamianie, w tym nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków nagroda nie zostaje przyznana klasie i przechodzi na kolejną klasę wskazaną przez komisję.

6. Nagroda opisana w pkt. 5 przyzna będzie 1 (słownie: jednej) „Najlepszy, dzieciakom” wybranej przez Organizatora (komisję), wedle subiektywnej oceny filmików opublikowanych pod hasztagiem #studiokidsjestcool i #studiokidsnysa oraz oznaczając @studiokidsnysa zgłoszonych w czasie trwania konkursu. Komisja będzie oceniała filmiki pod względem: pomysłowości, poziomu językowego, merytorycznego, estetycznego, wizualnego, oryginalności (nowatorski i twórczy charakter), stylistyki.

7. Przystąpić do Konkursu można wyłącznie poprzez udostępnienie filmiku, o którym mowa w pkt. 4. Mając na uwadze dostępne funkcjonalności Facebooka, Instagrama oraz TikToka i sposób ich działania, publikowanie filmiku/filmików stanowi wyraźne przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych osoby publikującej filmik w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w celu publicznego ogłoszenia jego wyników w zakresie opublikowania imienia i nazwiska na fanpage’u STUDIO KIDS.

8. Zadaniem komisji jest subiektywna ocena odpowiedzi oraz wybór „Najlepszych dzieciaków” na podstawie filmiku pod hasztagiem #studiokidsjestcool i #studiokidsnysa oraz oznaczając @studiokidsnysa. Komisja może zdecydować o nieprzyznaniu nagrody. Ocena dokonywana przez Komisję ma charakter ostateczny. Treści publikowanych filmików mogą zostać nieodpłatnie opublikowane/rozpowszechnione publicznie przez Organizatora w Internecie, w tym na portalach społecznościowych (fanpage’ach STUDIO KIDS), stronie internetowej STUDIO KIDS, oraz wykorzystane w celach promocyjnych i marketingowych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, z prawem STUDIO KIDS do jej dowolnej modyfikacji (rozporządzania i korzystania z opracowania) bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy.

9. Nagroda będzie do odbioru w kasie STUDIO KIDS. Dane wskazanego wychowawcy muszą być prawdziwe, bowiem przy wydaniu nagrody w kasie STUDIO KIDS nastąpi weryfikacja tożsamości osoby odbierającej nagrodę.

10. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego Organizator, z chwilą wydania nagrody, nabywa całość majątkowych praw autorskich do publikowanych komentarzy [twórczości] Uczestnika/Uczestników, w tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w tym m.in. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, Facebook, Instagram, TikTok; w tym z prawem STUDIO KIDS do jej dowolnej modyfikacji (rozporządzania i korzystania z opracowania) bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy, w tym do wykorzystania w celach promocyjnych i marketingowych – co nagrodzony zobowiązuje się pisemnie potwierdzić przesyłając oświadczenie w tym zakresie wraz ze stosownymi zgodami osób trzecich, o ile takie są konieczne z uwagi na charakter odpowiedzi (tj. zgoda na wykorzystanie wizerunku, etc.) na adres Organizatora w terminie siedmiu dni od momentu wydania nagrody, co nagrodzony autor zapewnia i gwarantuje.

11. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnik może skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych STUDIO KIDS pod adresem: nysa@studio-kids.pl. Dane Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu (przyrzeczenia publicznego), ogłoszenia jego wyników – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO na podstawie zgody, którą Uczestnik może cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane Uczestników Konkursu, w zakresie objętym Konkursem, przechowywane będą do momentu usunięcia filmiku, a w zakresie danych autorów nagrodzonych prac przez okres przedawnienia roszczeń. W zakresie możliwych funkcjonalności Facebooka, Instagrama oraz TikToka zgodnie z ich regulaminami, Uczestnik samodzielnie może dokonać usunięcia filmiku.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych dla celów konkursowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie (jego przeprowadzeniu i ogłoszeniu wyników), w tym z uwagi na sposób działania Facebooka, Instagrama oraz TikToka.

12. Zgodnie z regulaminem Facebooka informuję, iż Facebook, Instagram oraz TikTok nie są podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników (podmiotem zbierającym/gromadzącym dane Uczestników jest Organizator), a także że każdy Uczestnik Konkursu w pełni zwalnia Facebook, Instagram oraz TikTok z odpowiedzialności w związku z Konkursem.

13. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz nie prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, bowiem Konkurs ma charakter przyrzeczenie publicznego, zgodnie z art. 919 – art. 921 Kodeksu cywilnego, a zatem nie stanowi oferty zawarcia umowy, ani wzorca umownego.